Projekt Zabytki Dolny Śląsk - Ałykow Zespół Inżynierów

Potrzebujesz dokumentacji, pomocy w przygotowaniu
i realizacji inwestycji w obiekcie zabytkowym ?
Zespół inżynierów Ałykow ›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Zespół inżynierów Ałykow
›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Title
Przejdź do treści

OFERTA


Dla sprawnego przygotowania i przeprowadzenia inwestycji budowlanej  niezbędny jest profesjonalny oraz wiarygodny partner z odpowiednią  wiedzą
i doświadczeniem.
Nasz Zespół sprawdził się jako partner w  przygotowaniu i realizacji wielu inwestycji niezależnie od jej wielkości  oraz stopnia skomplikowania.
Istniejące regulacje prawne w zakresie inwestycji prowadzonych w  obrębie budowli zabytkowych, w tym przede wszystkim ustawa - Prawo  budowlane, ustawa o ochronie zabytków oraz ustawa - Prawo zamówień  publicznych, nakładają na Inwestora wymagania, które ma obowiązek  spełnić zarówno przed przystąpieniem do realizacji inwestycji budowlanej  jak i w trakcie jej realizacji. Proces przygotowania inwestycji oraz pozyskiwania niezbędnych uzgodnień i decyzji zazwyczaj nie stwarza  Inwestorom większych problemów, jednak w trakcie realizacji samych robót  budowlanych występuje często konieczność pogodzenia obowiązków wynikających z przestrzegania przytoczonych przepisów Prawa z wymogami techniczno-ekonomicznymi realizowanej inwestycji. Konieczność ta urasta  do rangi problemu w przypadku częstego obecnie finansowania inwestycji  lub jej części z funduszy zewnętrznych, w szczególności programów europejskich, które wymagają ścisłego przestrzegania przez Inwestora  zadeklarowanych wcześniej harmonogramów robót.
Prawo budowlane oraz wszelkie rozporządzenia okołoustawowe nakładają na  Inwestorów obowiązek uzyskania dokumentacji na przeprowadzenie planowanych inwestycji. Jednak obecne regulacje prawne precyzują ogólnie  zawartość dokumentacji, szczegółowe rozwiązania i zakres pozostawiając w  gestii projektanta.

Ponieważ znamy potencjalne zagrożenia wynikające z ww. problematyki,  dzięki naszemu doświadczeniu zarówno w projektowaniu jak i realizacji oraz rozliczeniach inwestycji budowlanno-konserwatorskich w obrębie  obiektów zabytkowych, dlatego też potrafimy zaproponować wynikające
z naszych doświadczeń takie rozwiązania, które uszczegółowiając  dokumentację budowlaną dla obiektów zabytkowych o elementy dodatkowe
w stosunku do wymogów stawianych przez obowiązujące przepisy prawne, co  umożliwia zminimalizowanie problemów pojawiających się w trakcie prowadzenia inwestycji.

PROJEKTY


Nasz Zespół specjalizuje się w opracowywaniu kompleksowych  dokumentacji budowlanych oraz budowlano-konserwatorskich. W trakcie  trwania naszej działalności projektowaliśmy zarówno obiekty przemysłowe,  zarówno stalowe jak i drewniane, jak również budynki użyteczności  publicznej, mosty oraz przebudowy i rewitalizacje budynków zabytkowych.
Dokumentacja projektowa

 • Opracowanie kompleksowej  dokumentacji budowlanej oraz budowlano-konserwatorskiej
 • projekty budowlane (do pozwolenia na budowę)
 • projekty wykonawcze
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 • szacowanie kosztów inwestycji (kosztorysy inwestorskie)
 • programy konserwatorskie
projekt zabytki dolny Śląsk
Przygotowanie oraz nadzór nad realizacją inwestycji.

Przygotowujemy oraz nadzorujemy realizacje inwestycji. Działając w  imieniu Inwestora możemy przeprowadzić wszystkie procedury związane
z realizacją inwestycji, począwszy od wyłonienia wykonawcy (np. zgodnie z  ustawą Prawo zamówień publicznych), poprzez nadzór inwestorski nad jej  realizacją a skończywszy na pomocy w jej rozliczeniu.

Obsługa techniczna oraz prawna w zakresie planowania i prowadzenia przedsięwzięć budowlanych:
 • pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie
 • szacowanie kosztów inwestycji
 • pomoc w wyłonieniu wykonawcy robót
 • nadzory inwestorskie
 • pomoc w rozliczeniu dotacji

Specjalizujemy się w opracowywaniu kompleksowych dokumentacji budowlano-konserwatorskich w zakresie zabytków architektury świeckiej oraz sakralnej.ekspertyza zabytek Dolny Śląsk

EKSPERTYZY TECHNICZNE


Ekspertyzy techniczne wraz z programami naprawczymi
Badania elementów konstrukcji realizujemy w oparciu o posiadany sprzęt NDT (Non Destructive Testing) do nieniszczących badań konstrukcji:
 • kondycja techniczna (stopień destrukcji) konstrukcyjnych elementów drewnianych – rezystograf
 • kondycja techniczna połączeń ciesielskich - rezystograf
 • porowatość i nasiąkliwość kamienia i cegły – metoda Mirowskiego
 • skuteczność hydrofobizacji elementów z kamienia i cegły – metoda Karstena
 • wilgotność powierzchniowa ściany i elementów drewnianych – metoda elektrooporowa
 • wilgotność masowa korpusu ściany - metoda suszarkowo-wagowa
 • stopień zasolenia ścian (pod kątem dobory tynków renowacyjnych) – metoda wskaźnikowa
 • rodzaj soli (pod kątem dobory tynków renowacyjnych) – metoda wskaźnikowa
 • wytrzymałość na ściskanie elementów kamiennych i ceramicznych ścian, posadzek, sklepień – metoda sklerometryczna
 • rozwarcie rys w elementach konstrukcyjnych oraz określenie ich stabilności
 • termografia pasywna – termowizja

Realizujemy zadania własne, jak i zlecone.
Rzeczoznawca budowlany zabytki Jelenia Góra

OPINIE SĄDOWE


Opinie sądowe i przedprocesowe

Sporządzania opinii sądowych oraz przedprocesowych w zakresie budownictwa i architektury:
 • przygotowanie formalne inwestycji budowlanej do realizacji (sprawdzenie kompletności oraz poprawności merytorycznej dokumentacji budowlanej)
 • realizacja inwestycji w zakresie formalno-prawnym oraz technicznym
 • wskazanie błędów wykonawczych powstałych w trakcie realizacji inwestycji
 • szacowanie kosztów naprawy błędów wykonawczych jako podstawa do roszczeń
projektant zabytki Jelenia Góra
rzeczoznawca zabytki Lubań

PRZYGOTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI


Przygotowanie oraz nadzór nad realizacją inwestycji.
Obsługa techniczna oraz prawna w zakresie planowania i prowadzenia przedsięwzięć budowlanych

1. Pomoc w przygotowaniu wniosków o przyznanie dotacji z funduszy pomocowych
  • Mechanizm Finansowy EOG/ Norweski Mechanizm Finansowy (Fundusz Norweski)
   Proirytet 1. Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez między innymi redukcję
   zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii
  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
   ›› Program operacyjny Dziedzictwo kulturowe
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
   ›› Departament Wyznań i Mniejszości Narodowych
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
   ›› Dofinansowanie odbudowy lub remontów obiektów zniszczonych przez klęski żywiołowe
  • Marszałek Województwa Dolnośląskiego
   ›› Konkurs na realizację zadań w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 

2. Pomoc w wyłonieniu wykonawcy robót:
 • dokumentacja przetargowa w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych
 • specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • opis przedmiotu zamówienia
 

3. Nadzory inwestorskie:
  • Inżynier Kontraktu
  • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

4. Pomoc w rozliczeniu dotacji
Wróć do spisu treści